InToMission

Jij in hun wereld!

Privacy verklaring InToMission
in het kader van de AVG

InToMission wil de privacy van haar cliënten en websitebezoekers waarborgen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om het wederzijds vertrouwen tussen jou en ITM te bewaken willen we graag transparant zijn over de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. In deze verklaring leggen we uit hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.
Gegevens en doeleinden InToMission staat voor onafhankelijke cross culturele coaching en (praktische) begeleiding aan mensen die wonen en werken in het buitenland of in multicultureel Nederland.
Bij het uitvoeren van deze begeleiding in het traject van voorbereiding, uitzending en terugkeer naar Nederland, en het verzorgen van relevante trainingen en workshops, is er sprake van een overeenkomst tussen jou en InToMission. Door middel van deze overeenkomst ga je ook akkoord met deze privacyverklaring en de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken.
Voor het zorgvuldig kunnen uitvoeren van deze begeleiding en het geven van trainingen en workshops worden de volgende relevante gegevens verzameld en opgeslagen:
• NAW (naam, adres en woonplaats)
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en emailadres hebt gegeven, dan ontvang je een nieuwsbrief en/of blog. Als je deze nieuwsbrieven en/of blogs niet meer wilt ontvangen, dan kun je je via de link onderaan elke digitale nieuwsbrief of blog afmelden. In de ITM nieuwsbrieven staan regelmatig stukjes over de mensen die zijn uitgezonden en over zijn/haar werk. Deze teksten worden alleen gepubliceerd met toestemming van de desbetreffende persoon.
In de begeleiding maken we gebruik van digitaal eportfolio, welk beveiligd is door middel van inloggegevens inclusief een wachtwoord. De cliënt heeft hier zelf beschikking over. De emailcommunicatie en planning wordt ook via eportfolio uitgevoerd, zodat alle gegevens alleen toegankelijk zijn voor de cliënt en zijn/haar begeleider van InToMission.
Privacy verklaring InToMission in het kader van de AVG 2
Met wie delen wij je persoonsgegevens?
Begeleidingsovereenkomsten en verslagen
Wij houden een dossier bij van onze begeleidingsgesprekken. Tot dit dossier heeft alleen de begeleider toegang met betrekking tot zijn/haar specifieke cliënt. Wij handhaven daarin een geheimhoudingsplicht. Zowel de computer als de map van dit dossier is met een wachtwoord beveiligd.
De mogelijkheid bestaat dat dit dossier ook nog voor de volgende doelen wordt gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de toegewezen begeleider, dit ook alleen met expliciete toestemming van de cliënt.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of intervisie.
  Beveiliging persoonsgegevens

  Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat (voor website en email) en een archiefkast die op slot kan, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die we vanuit InToMission verwerken. Samenwerkingsovereenkomsten en persoonlijke documenten die zijn ondertekend worden zo vergrendeld bewaard.
  InToMission maakt voor zijn boekhouding gebruik van boekhoudkundig programma’s, die via inloggegevens inclusief wachtwoord beveiligd zijn.
  Cookies
  De website van InToMission (www.intomission.nl) maakt geen gebruik van cookies.
  Social Media
  Wij willen het jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke sociale media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
  InToMission maakt gebruik van programma’s zoals whatsapp en slack, omdat dit een peer-to-peer communicatiemiddel is gelden hiervoor geen aparte regels. In de groepsapp ’s wordt er alleen over iemand gecommuniceerd met zijn/haar expliciete toestemming.
  Privacy verklaring InToMission in het kader van de AVG 3
  Bewaartermijn
  We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Naast de verplichte wettelijke bepalingen, hieronder een paar specifieke bewaartermijnen, die wij binnen InToMission, hanteren benoemd.
  Na beëindiging van het begeleidingstraject bewaren we het dossier van de begeleidingsgesprekken en de daarbij behorende persoonlijke gegevens, zoals verslag psychologisch onderzoek en de begeleidingsovereenkomst, nog twee jaar. Dit omdat uit ervaring blijkt dat sommige cliënten vanwege verandering van uitzending, weer terugkomen voor gesprekken.
  De documenten die in het eportfolio staan worden binnen een maand overgedragen aan de cliënt en zijn dan niet meer ter beschikking voor de begeleider vanuit InToMission.
  Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, verwijderen wij je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem.
  Sommige cases, worden in overleg met de cliënt, geanomiseerd bewaart voor trainingsdoeleinden.
  Alle begeleiders binnen InToMission zijn in het bezit van een papierversnipperaar en zullen documenten waarop persoonsgegevens staan op deze manier vernietigen.
  Rechten
  Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Het is wel goed om te vermelden dat deze intrekking wel invloed kan hebben om de kwaliteit van de begeleiding aan jouw als Missionair Werker.
  Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist zijn, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijke verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
  Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
  Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons mailen via info@intomission.nl
  Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk/digitaal motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
  Privacy verklaring InToMission in het kader van de AVG 4
  Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl
  Links naar websites van derden
  Op onze website staan meerdere links naar websites van derden. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derden omgaan met jouw persoonsgegevens
  Wijzigingen
  We houden het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Als wij iets wijzigen, dan vermelden we dat op onze website.
  Contactpersoon InToMission:
  Margriet Muurling
  www.intomission.nl
  info@intomission.nl
  tel: 06-20570180
  Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met info@intomission.nl
  Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018

Privacy statement
Disclaimer
Klachten formulier
Inloggen e-portfolio

mail: info@intomission.nl
Tel:   +31 6 20570180

Copyright (c) InTomission 2020

Vul je mail adres in en ontvang onze nieuwsbrief