InToMission

InToMission

Jij in hun wereld!

Gedragscode voor professioneel begeleiders InToMission

Binnen InToMission (ITM) werken we met professioneel begeleiders, ervaringsdeskundigen en coaches. Deze werken allen conform deze gedragscode. Voor het opmaken van de gedragscode ITM is gebruik gemaakt van de internationale ethische code voor coaches, mentoren & supervisors.

Basisvoorwaarden

ITM gaat uit van het feit dat:

1. de cliënt en/of missionair werker meestal zelf het best weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé- als in zijn professionele bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wel of niet wil. Dientengevolge is de cliënt en/of missionair werker ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
2. de cliënt en/of missionair werker en de professioneel begeleider en/of coach elkaar volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
3. tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de cliënt en/of missionair werker prioriteit hebben boven die van de professioneel begeleider en/of coach.

Deze basisvoorwaarden zijn van kracht, zolang de cliënt en/of missionair werker geen gevaar vormt voor eigen leven, dan wel het leven van een ander.

Deze gedragscode is meer een richtinggevend dan een juridisch bindend document dat gedetailleerd precies aangeeft wat een professioneel begeleider en/of coach wel en niet mag doen.

Doel

De gedragscode geeft de zorgvuldige werkwijze in begeleiding, mentoring en coaching weer, die van ITM verwacht mag worden. Het doel hiervan is om:
– alle professioneel begeleiders en/of coaches van ITM te voorzien van passende richtlijnen, verantwoordelijkheden en gedragsregels.
– vast te leggen hoe van professioneel begeleiders en/of coaches van ITM wordt verwacht dat zij in hun werk met cliënten en/of missionair werkers handelen en presteren.
– te dienen als basis voor het behandelen van klachten en het treffen van disciplinaire maatregelen op basis van de binnen ITM geldende klachtenprocedure.

Wanneer ITM professioneel begeleiders en/of coaches – in welke hoedanigheid dan ook – beroepsmatig met cliënten en/of missionair werkers omgaan, zullen zij zich gedragen in overeenstemming met deze gedragscode. ITM is vastbesloten om dat niveau van dienstverlening te bieden dat redelijkerwijs van een praktiserend professioneel begeleider en/of coach mag worden verwacht.

1. 
Terminologie
1.1 De gedragscode is van toepassing op iedere professioneel begeleider en coach binnen ITM.
1.2 In deze gedragscode wordt het begrip `professioneel begeleider’ gehanteerd voor elke functie binnen ITM. Gemakshalve hanteren we het begrip `zij’ als we het hierna over de professioneel begeleider hebben, omdat momenteel het merendeel van de professioneel begeleiders van ITM vrouw is.
1.3 Met de `cliënt’ wordt in deze gedragscode bedoeld: de zendeling, ontwikkelingswerker, missionair werker, coachee of anderszins te begeleiden persoon. Deze wordt gemakshalve met `hij’ aangeduid.

Werken met cliënten

2. Algemeen
2.1De professioneel begeleider toont respect voor de persoon van de cliënt en zijn privacy.
2.2 De professioneel begeleider streeft naar integriteit in haar beroepsuitoefening.
2.3 De professioneel begeleider streeft naar het verwerven en hanteren van een hoog niveau van deskundigheid in haar beroepsuitoefening.
2.4 De professioneel begeleider streeft ernaar om verantwoorde keuzes te maken in overeenstemming met de rol van professioneel begeleider, zoals die in de overeenkomst met ITM staat beschreven.
2.5 De professioneel begeleider onthoudt zich van gedragingen die het vertrouwen in de professionele begeleiding kunnen schaden.

3. 
Opdracht
3.1 De professioneel begeleider draagt er zorg voor dat zij tegenover de cliënt een juist beeld schetst van de begeleiding die zij aanbiedt en van de mate van haar deskundigheid en ervaring.
3.2 De professionele begeleider neemt geen opdrachten aan die buiten haar deskundigheid en/of ervaring vallen. Mocht daar sprake van zijn, dan adviseert zij de cliënt om zich tot een andere professioneel begeleider van ITM te wenden. Ook een verwijzing naar een daartoe gekwalificeerd ander bureau of instantie behoort tot de mogelijkheden.
3.3 De professioneel begeleider draagt zorg voor het tot stand komen van een overeenkomst tussen haar en de cliënt.
3.4 In die overeenkomst, volgens ITM-voorschriften en -format, worden in ieder geval de volgende zaken opgenomen:
       – doel en een samenvatting van de inhoud van de begeleiding
       – financiële voorwaarden
       – verwijzing naar de privacyverklaring van ITM

4. Vertrouwelijkheid
4.1 De professioneel begeleider draagt er zorg voor dat zij te allen tijde de vertrouwelijkheid jegens haar cliënt in acht neemt. Ook zorgt zij ervoor dat zowel de digitale als schriftelijke informatie van en over de cliënt zorgvuldig en veilig wordt bewaard.
4.2 De professioneel begeleider is uiterst zorgvuldig in haar omgang met vertrouwelijke informatie. Ze brengt niets naar buiten, noch mondeling noch schriftelijk, tenzij de cliënt daar van tevoren expliciet toestemming voor heeft gegeven.
4.3 Ook aan externe organisaties, partners en andere betrokkenen worden geen mededelingen gedaan of verslagen verstrekt zonder expliciete toestemming van de cliënt.
4.4 Een uitzondering hierop wordt alleen gemaakt als de professioneel begeleider wettelijk wordt verplicht om informatie over haar coachee te verstrekken aan een daartoe gemachtigde instantie.
4.5 Heeft de cliënt toestemming verleend om schriftelijk verslag te doen aan externe partners, dan krijgt de cliënt de gelegenheid om het concept van dat verslag vooraf in te kijken en van commentaar te voorzien.
4.6 De cliënt heeft te allen tijde het recht om een eerder verleende toestemming, om verslag te doen aan een externe partner, alsnog in te trekken.
4.7 De professioneel begeleider bespreekt met haar cliënt dat zij supervisie/intervisie heeft. Zij geeft daarbij aan dat het mogelijk is dat zij tijdens zo’n bijeenkomst anoniem over de cliënt spreekt. 
4.8 Als de cliënt een kind of een kwetsbare volwassene is, maakt de professioneel begeleider met diens verzorger(s) of voogd afspraken om te zorgen voor een mate van vertrouwelijkheid die in het belang van de cliënt is. Uiteraard passend binnen de bestaande wet- en regelgeving.

5. Integriteit
5.1 De professioneel begeleider geeft haar relevante professionele kwalificaties, ervaring, opleiding en certificering(en) correct door aan haar cliënt, opdrachtgever en collega’s.
5.2 De professioneel begeleider onderkent de moeilijkheden die kunnen ontstaan uit het gelijktijdig of opeenvolgend vervullen van verschillende professionele rollen ten opzichte van een of meer betrokkenen. Ze weegt zorgvuldig af of het vervullen van meerdere rollen naast of na elkaar aanvaardbaar is.
5.3 Als de professioneel begeleider verschillende rollen vervult, zorgt zij ervoor dat zij ten opzichte van de betrokkene(n) volledige duidelijkheid verstrekt over die verschillende rollen. 
5.4 De professioneel begeleider zorgt ervoor dat in publicaties, promotiemateriaal of iets dergelijks, geen onjuiste of misleidende claims worden gedaan inzake haar professionele vaardigheden of kwalificaties. De professioneel begeleider schrijft werk, ideeën en materialen van anderen toe aan de desbetreffende persoon. Ze claimt dit niet als eigen werk.
5.5 De professioneel begeleider handelt volgens de geldende wetgeving en zal gedrag dat oneerlijk, onwettig, onprofessioneel of discriminerend is nimmer aanmoedigen of ondersteunen.

6. Ongepaste interacties
6.1 De professioneel begeleider is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van duidelijke en passende grenzen binnen haar omgang – zowel fysiek als anderszins – met cliënt en/of opdrachtgever. Zij houdt daarbij rekening met culturele verschillen.
6.2 De professioneel begeleider onthoudt zich van iedere romantische of seksuele verhouding met cliënt of opdrachtgever. Zij zal een passende actie ondernemen om deze intimiteit te allen tijde te vermijden, dan wel de opdracht beëindigen.

7. Belangenverstrengeling
7.1 De professioneel begeleider maakt geen misbruik van haar cliënt. Zij mag geen ongepast materieel of immaterieel voordeel uit de relatie genereren.
7.2 Om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen, maakt de professioneel begeleider onderscheid tussen een beroepsmatige relatie en andere soorten relaties.
7.3 De professioneel begeleider onderkent de mogelijkheid van belangenverstrengeling van zakelijke of persoonlijke aard, die uit de werkrelatie kan voortvloeien. Ze vindt daar snel een passende oplossing voor, waardoor cliënt en/of opdrachtgever niet worden benadeeld.
7.4 De professioneel begeleider houdt er rekening mee dat de relatie met haar cliënt invloed kan hebben op relaties met andere cliënten. Ze bespreekt elke mogelijkheid van belangenverstrengeling met degenen die daarmee te maken kunnen hebben. 
7.5 De professioneel begeleider bespreekt ieder conflicterend belang openlijk met haar cliënt. Ze is bereid om zich uit de relatie terug te trekken, als er geen passende oplossing gevonden kan worden.

8. Beëindigen van professionele relaties en doorlopende verantwoordelijkheden
8.1 De professioneel begeleider respecteert het recht van de cliënt om de verbintenis op ieder gewenst moment te beëindigen, met inachtneming van de hierover gemaakte afspraken in de begeleidings- en/of coachingsovereenkomst.
8.2 De professioneel begeleider begrijpt dat haar professionele verantwoordelijkheden ook ná beëindiging van de professionele relatie voort kunnen duren. Deze verantwoordelijkheden omvatten:
       – handhaving van de overeengekomen vertrouwelijkheid van alle informatie betreffende cliënt en/of opdrachtgever.
       – een veilige opslag van alle op de relatie betrekking hebbende dossiers en gegevens. Deze opslag voldoet aan alle relevante regelgeving met betrekking tot     
         gegevensbeveiliging en privacy.
       – nakoming van alle gemaakte follow-upafspraken.